Algemene voorwaarden Spot On Learning BV

Laatste update 19/1/2015
Hierna de algemene voorwaarden van Spot On Learning BV. De voorwaarden zijn vastgelegd in 13 artikelen.

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever elke particulier of elk bedrijf of elke instelling die met SpotonLearning B.V. dan wel www.spotonlearning.nl een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
 2. Opdrachtnemer: Spot On Learning B.V. dan wel www.spotonlearning.nl , gevestigd in Amsterdam hierna genoemd “SOL”
 3. Overeenkomst: Een verbintenis waarbij tegen betaling van de Opdrachtgever, SOL producten levert en/of diensten verricht.
 4. SOL producten:: producten daaronder in ieder geval mede begrepen het geven van Opleiding(en).
 5. Opleiding(en): een door SOL verzorgd leerprogramma’s en/of opleidingstraject, het begeleiden ervan, het uitvoeren van trainingen, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding, Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en meerdere activiteiten en/of formats en online en/of offline of blended - in een combinatie -  worden gevolgd.
 6. Diensten: het geven van adviezen en het maken leerprogramma’s en/of opleidingen .
 7. Onderwijsmateriaal: inlogcodes, opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
 8. Online opleiding: Een Opleiding kan tot stand komen waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand als zijnde e-mail en het Internet. Interactie tussen cursist en trainer kan via moderne communicatiemiddelen plaatsvinden.
 9. Offline opleiding: Een Opleiding waarbij er fysieke/directe interactie is tussen cursist en trainer.
 10. Blended opleiding: een opleiding met online en offline formats in combinatie.
 11. Platformen: leerplatformen die via internet benaderd kunnen worden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, het product- en dienstenaanbod van SOL aan Klant, respectievelijk hun rechtsopvolgers’. Deze voorwaarden zijn op aanvraag in te zien en staan op de website.
 2. Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als zij door SOL schriftelijk, dan wel per e-mail zijn bevestigd.
 3. Als één of meer bepalingen in deze leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SOL en KLant zullen dan overleg hebben om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaats vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Als SOL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SOL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

 1. De door SOL genoemde prijzen zijn in Euro exclusief btw en andere heffingen van overheidswege,  tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie w.o. op de website van SOL . Genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken moeten worden gemaakt, welke schriftelijk dan wel per email door SOL moeten worden bevestigd.
 2. Tussentijdse factoren w.o.. en niet gelimiteerd tot valutaverandering, belastingaanpassing geven SOL het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de Klant  hierdoor wordt benadeeld, wordt Klant hierover ingelicht. SOL behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien SOL de goedkeuring verkrijgt om zijn Opleiding (of een deel ervan)  onder te brengen in een wettelijke erkende opleiding zal hierover het btw tarief van 0 % gaan gelden. De Klant zal hierover worden bericht

Artikel 4: Aanbod

 1. Het SOL productaanbod staat op de website www.spotonlearning.nl en/of op de online platformen via wie SOL haar producten aanbiedt. Het productaanbod kan ook schriftelijk worden uitgebracht. Het SOL dienstenaanbod wordt schriftelijk aangeboden.
 2. Het product aanbod bevat :
  1. een volledige omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding en of dit verplicht is;
  2. de start datum en de opleidingsduur;
  3. voor zover van toepassing de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  4. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen en; de wijze van betaling.
 3. Aanbiedingen of offertes voor een samengestelde prijsopgave van producten en diensten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5: Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever gaat voor het product Opleiding een overeenkomst met SOL aan, door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het door SOL verstrekte digitale inschrijfformulier en/ of (ii) via het inschrijfformulier op de Website van SOL, dan wel (iii) via de inschrijfmethodiek van de platformen waarop de Opleiding worden aangeboden.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer SOL de inschrijving voor een Opleiding aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Bij een offline opleiding wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij online onderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 3. SOL is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Opdrachtgever die zich heeft aangemeld voor een product of dienst te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal SOL gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen.
 4. De Opdrachtgevert is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van SOL. SOL kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6: Annulering

 1. In geval van annulering van een opleiding is SOL gerechtigd de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. tussen een maand en twee weken voor aanvang 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten; en
  2. korter dan twee weken voor aanvang het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
 2. Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 2 dient de Opdrachtgever - indien van toepassing - het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan SOL terug te zenden. SOL  is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 bestaat als de Opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 4. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Opdrachtgever aan SOL betaalde of nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden via een online betaling, bijvoorbeeld via IDeal, of als de mogelijkheid expliciet door SOL wordt geboden via een creditcard, dan wel een bank- of giro-overschrijving.  Indien SOL buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever
 2. Indien de Opdrachtgever  geen particulier is, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 3. De Opdrachtgever dient de volledige kosten van een opleiding voorafgaand aan de start aan SOL te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt SOL de Opdrachtgever een betalingsherinnering waarin de Opdrachtgever  de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Opdrachtgever  niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. De Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

 1. SOL en zijn personeel en derden betrokken bij de producten en diensten zullen vertrouwelijk omgaan met alle gegevens van de Klant. Hierbij conformeert SOL zich aan de wettelijke eisen gesteld aan privacy.
 2. SOL verwerkt de persoons-gegevens van de Klant conform de privacy policy van SOL. De Klant en /of zijn medewerkers zijn bekend met deze aanpak.   

Artikel 9: Overmacht

 1. SOL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SOL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Een voorbeeld hiervan is het uitvallen van of niet bereikbaar zijn van internet . SOL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SOL zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Wanneer de overmacht situatie langer dan een (1) maand aanhoudt hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De door SOL  te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)
 2. SOL garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de producten en diensten, maar erkent echter geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende of in verband houdend met de producten of diensten.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteurs recht, namen en logo’s die betrekking hebben op de SOL aan de Opdrachtgever geleverde Producten w.o.. aangeboden Opleidingen, op SOL eigen platformen of derden platformen liggen bij SOL. Niets mag worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijk toestemming.
 2. Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de producten is niet toegestaan.     

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website(s) van SOL in ieder geval op www.spotonlearning.nl .
 2. Door de bevestiging van een opleiding als in artikel 5. 2 geeft de Klant te kennen dat ze met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Opdrachtgevers en partners

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Adres en team info
Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.